Golden Sea

Thành lập công đoàn cơ sở Tân Biển Vàng

Được sự cho phép của liên đoàn lao động quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nay Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Quốc Tế Tân Biển Vàng thành lập công đoàn tại cơ sở trực thuộc công đoàn quận 2 với ban chấp hành công đoàn lâm thời bao gồm :

TBV_2013

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền          Chủ tịch , phụ trách nữ công

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê                  Ủy viên

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên             Ủy viên, phụ trách ủy ban kiểm tra

Chức năng nhiệm vụ công đoàn cơ sở Tân Biển Vàng.

1. Giám sát ban quản trị thực hiện chế độ, chính sách, phân phối thu nhập, lợi nhuận đối với nhân viên; đại diện người lao động xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; hướng dẫn người lao động  giao kết hợp đồng lao động.

2.Tham gia với ban giám đốc Tân Biển Vàng để có biện pháp cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập, đời sống, phúc lợi của người lao động; tham gia giải quyết tranh chấp lao động; thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở về tổ chức và lãnh đạo đình công; vận động xã viên và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, khi khó khăn, hoạn nạn.

3.Tuyên truyền, phổ biến và vận động  người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nghị quyết đại hội công đoàn

4.Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.