Golden Sea

Master bill (MBL) là gì?

Master bill là gì ? Trong vận tải biển vận đơn như là linh hồn của hàng hóa. Vì vận đơn ( bill of lading ) chứng nhận người vận chuyển (carrier) đã nhận hàng và chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến nơi theo yêu cầu của shiper

Bài viết liên quan:

Master bill  là một  bill do hãng tàu phát hành  cho shiper, bill này chỉ có người “sở hữu” tàu mới được quyền phát hành. Các bạn chú ý mình nhắc tới “sở hữu”  để phân biệt với house bill

Khi  lấy Master bill có nghĩa là trên bill gốc ( original bill ) phát hành có hình logo hãng tàu. Mặc dù book hàng qua forwarder nhưng người phát hành bill gốc là hãng tàu. Lúc này forwarder chỉ là người thay bạn book tàu, bạn làm việc trực tiếp với hãng tàu

master bill là gì

Master bill là gì

Sau khi có bill gốc để consignee nhận được hàng bạn phải gởi bill gốc cho consignee, thường gởi bằng đường hàng không. Tuy nhiên việc làm này tốn kém và chậm. Hiện nay hầu hết các hãng tàu cho release hàng bằng  ( làm surrender bill of lading ) và bạn phải chịu phí telex release khoảng vài trăm nghìn .

Kết luận : Master bill là lấy bill gốc từ hãng tàu, hoặc lấy surrender bill khi làm điện telex realease.

Ưu điểm lấy Master bill : Vì Master bill là bill do hãng tàu phát hành, shiper là người đứng tên trên bill do đó nếu rủi ro xảy ra bạn vẫn là pháp nhân trực tiếp để giải quyết với hãng tàu. Còn lấy House bill thì khi rủi ro xảy ra, người gởi hàng rất bị động, vì bạn không thể đem house bill để thưa kiện hãng tàu