Golden Sea

Logistics và những vấn đề cơ bản

Logistics – Những Vấn Đề Cơ Bản
NXB Lao Động Xã Hội 2010
Đoàn Thị Hồng Vân
535 Trang

Các nguồn tài nguyên trên trái đất là hữu hạn, nhưng ước muốn của con người lại vô cùng. Chính vì vậy, Logistics đã ra đời để giúp con người sử dụng các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) một cách tối ưu, để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bản thân và xã hội một cách tốt nhất.
Trong vài thập niên gần đây Logistics đã phát triển nhanh chóng và mang lại những kết quả rất tốt đẹp ở nhiều nước trên thế giới…
Sách “Logistics – Những vấn đề cơ bản” sẽ giúp độc giả tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực mới này. Sách gồm 11 chương:
Chương 1: Tổng quan về Logistics
Chương 2: Ngành dịch vụ Logistics
Chương 3: Giải pháp Logistics
Chương 4: Quản trị Logistics
Chương 5: Dịch vụ khách hàng
Chương 6: Hệ thống thông tin
Chương 7: Dự trữ
Chương 8: Quản trị vật tư
Chương 9: Xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư
Chương 10: Vận tải
Chương 11: Kho bãi.

Click để xem