Golden Sea

Vận chuyển hàng hóa – quy trình chọn đơn vị vận chuyển

Vận chuyển hàng hóa là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển như thế nào là điều rất quan trọng nó ảnh hưởng rất lớn đến các uy tín – chất lượng của dịch vụ và chi phí của doanh nghiệp. Để chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cần phải đánh giá theo nhiều tiêu chí ( Xem thêm : Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp ) để lựa chọn. Qui trình lựa chọn đơn vị vận chuyển hàng hóa

Xác định tiêu chí đánh giá và mức độ đánh giá.

Phải phân tích đánh giá nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển theo định hướng của người nhận hàng, tức là đứng từ góc độ của người nhận hàng để đánh giá đơn vị vận chuyển ( là định hướng đến khách hàng) . Hai vấn đề cần xem xét là “dịch vụ” và ” chi phí” có thể phân thành 6 chỉ tiêu ( chi phí, thời gian, độ tin cậy, năng lực vận chuyển, tính linh hoạt, an toàn của hàng hóa). Mỗi tiêu chí được xác định theo hệ số phù hợp với quan điểm của người nhận hàng. Cách xếp hạng mức độ quan trọng theo tứ tự “1” là quan trọng nhất, “3” là ít nhất.

Lựa chọn đơn vị vận chuyển.

Đánh giá đơn vị vận chuyển hàng hóa qua các tiêu chí:

  • Chi phí vận chuyển
  • Thời gian vận chuyển
  • Độ tin cậy
  • Năng lực vận chuyển
  • Tính linh hoạt
  • Tính an toàn
vận chuyển hàng hóa

Tiêu chí đánh giá vận chuyển hàng hóa

Đánh giá bằng cách cho điểm với thang điểm từ 1 đến 3, với 1 là tốt nhất và 3 là kém nhất. Tổng điểm đánh giá bằng cách nhân điểm tiêu chuẩn với điểm đánh giá từng tiêu chuẩn, sau đó cộng điểm đánh giá sẽ được tổng điểm. Đơn vị vận chuyển hàng hóa nào có tổng điểm thấp nhất là có năng lực cao nhất.

Với những doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa mà ta chưa từng sử dụng dịch vụ thì có thể thu thập thông tin qua các đối tác đã sử dụng dịch vụ của đơn vị đó rồi hoặc có thể xem qua đánh giá từ internet, báo chí….. để từ đó có được sự lựa chọn khách quan và chính xác nhất.