Golden Sea

Tác dụng của vận đơn đường biển

Vận đơn và tác dụng của vận đơn đường biển như thế nào hãy cùng New Golden Sea tìm hiểu tác dụng của vận đơn nhé.

Thứ nhất: Vận đơn đường biển là cơ sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa người nhận hàng và người chuyên chở.

Thứ hai: Vận đơn đường biển là căn cứ để khai hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Thứ ba: Vận đơn đường biển là căn cứ để nhận hàng và xác nhận số lượng hàng hóa người bán gửi cho người mua và dựa vào đó để ghi sổ, thống kê, theo dõi người bán/ người chuyên chở đã hoàn thành hoặc không hoàn thành trách nhiệm của mình như quyđịnh trong hợp đồng

vận đơn đường biển

Tác dụng vận đơn đường biển

Thứ tư: Vận đơn đường biển cùng các chứng từ khác của hàng hóa tạo thành bộ chứng từ thanh toán tiền.

Thứ năm: Vận đơn đường biển là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ khiếu nại bảo hiểm hay những người có liên quan.

Thứ sáu: Vận đơn đường biển còn được sử dụng làm chứng từ để cầm cố mua bán, chuyển nhượng hàng hóa ghi trên vận đơn