Golden Sea

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Tầm Nhìn

Bằng khát vọng tiên phong trong lĩnh giao nhận vận tải, dịch vụ logistics và thương mại, Công ty Biển Vàng sẽ trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu về chuỗi dịch vụ logistics và cung cấp nguồn hàng nhập.

Sứ Mệnh

Luôn luôn tìm tòi, học hỏi, đổi mới, phát triển vì lợi ích của khách hàng. Luôn đi trước đón đầu đưa công nghệ cao ứng dụng trong công việc. Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian tăng năng suất lao động mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng và cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân viên