Golden Sea

Phân loại giấy gửi hàng vận chuyển hàng không

Giấy gửi hàng vận chuyển hàng không  căn cứ vào người  phát hành  và căn cứ vào việc gom hàng để phân chia. Giấy gửi hàng hàng không thường không có chức năng sở hữu hàng hóa, giấy gửi hàng hàng không cũng có thể do hãng hàng không phát hành cũng có thể do một người khác không phải hãng hàng không phát hành.

Phân loại giấy gửi hàng đường hàng không.

Căn cứ vào người phát hành , giấy gửi hàng đường hàng không chia làm hai loại:

Giấy gửi hàng đường hàng không không phải của hãng hàng không (Airline airway bill): Chứng từ này do hãng hàng không phát hành, trên đó có ghi biểu tượng và mã nhận dạng của con người chuyên chở.

Vận chuyển hàng không uy tín - chất lương

Vận chuyển hàng không uy tín – chất lượng – New Golden Sea

Giấy gửi hàng đường hàng không trung lập (Neutral airway bill): Loại chứng từ này do người khác phát hành, trên chứng từ không có biểu tượng và mã nhận dạng của người chuyên chở. Chứng từ này thường do đại lý của người chuyên chở hay người giao nhận phát hành.

Căn cứ vào việc gom hàng, giấy gửi hàng đường hàng không được chia làm hai loại.

Master Airway Bill-MAWB: Là chứng từ do người chuyên chở hàng không cấp cho người gon hàng có chứng nhận gom hàng ở sân bay đích. Chứng từ này dùng điều chỉnh mối quan hệ giữa người chuyên chở hàng không và người gom hàng và làm chứng từ giao nhận hàng giữa người chuyên chở và người gom hàng.

House Airway Bill-HAWB: Là chứng từ do người gom hàng cấp cho chủ hàng lẻ khi nhận hàng từ họ để các chủ hàng cấp cho chủ hàng lẻ khi nhận hàng từ họ để các chủ hàng lẻ có vận đơn đi nhận hàng ở nơi đến

Nhìn chung , ta có thể hình dung qua trình gom hàng trong lĩnh vực hàng không như sau: Tại sân bây đích, người gom hàng dùng MAWB để nhận hàng từ người chuên chở hàng  không, sau đó chia lẻ hàng , giao cho từng chủ hàng lẻ và thu hồi HAWB mà chính mình phát hành ở sân bay xuất phát.