Golden Sea

Những thuật ngữ cơ bản của xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là một ngành mở và cần phải sử dụng một khối lượng thuật ngữ vô cùng nhiều, dưới đây là 30 thuật ngữ tiếng Anh quan trọng và các từ đi kèm vô cùng quan trọng trong lĩnh vực này

Xuất nhập khẩu

Dịch vụ xuất nhập khẩu của Tân Biển Vàng

 1. Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)
 2. C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm
 3. C.I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí
 4. Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)
 5. Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 6. Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ)
 7. Container port (cảng công-ten-nơ); to Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ)
 8. Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan
 9. Customs declaration form: tờ khai hải quan
 10. Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)
 11. F.a.s. (free alongside ship): Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu.
 12. F.o.b. (free on board): Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu
 13. Freight: Hàng hóa được vận chuyển
 14. Irrevocable: Không thể hủy ngang;
 15. Unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không hủy ngang)
 16. Letter of credit (L/C): Tín dụng thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu)
 17. Merchandise: Hàng hóa mua và bán
 18. Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)
 19. Pro forma invoice: Hóa đơn tạm thời
 20. Quay: Bến cảng;
 21. Wharf – quayside (khu vực sát bến cảng)
 22. To incur (v): Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…)
 23. To incur a penalty (v): Chịu phạt- To incur expenses (v): Chịu phí tổn, chịu chi phí- To incur Liabilities (v): Chịu trách nhiệm– To incur losses (v): Chịu tổn thất– To incur punishment (v): Chịu phạt

  To incur debt (v): Mắc nợ

  To incur risk (v): Chịu rủi ro

  Indebted (adj): Mắc nợ, còn thiếu lại

  Indebtedness (n): Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ

  Certificate of indebtedness (n): Giấy chứng nhận thiếu nợ

 24. Premium (n): Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách- Premium as agreed: Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận- Premium for double option: Tiền cược mua hoặc bán– Premium for the call: Tiền cược mua, tiền cược thuận– Premium for the put: Tiền cược bán, tiền cược nghịch

  Premium on gold: Bù giá vàng

  Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung

  Export premium: Tiền thưởng xuất khẩu

  Extra premium: Phí bảo hiểm phụ

  Hull premium: Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ

  Insurance premium: Phí bảo hiểm

 25.  Loan (n): Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái.
  (v): Cho vay, cho mượn (Mỹ).- Loan at call (n): Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn.- Loan on bottomry (n): Khoản cho vay cầm tàu.– Loan on mortgage (n): Sự cho vay cầm cố.– Loan on overdraft (n): Khoản cho vay chi trội.

  Loan of money (n): Sự cho vay tiền.

  Bottomry loan (n): Khoản cho vay cầm tàu.

  Call loan (n): Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn.

  Demand loan (n): Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn.

  Fiduciary loan (n): Khoản cho vay không có đảm bảo.

  Long loan (n): Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn.

  Short loan (n): Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn.

  Unsecured insurance (n): Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp.

  Warehouse insurance (n): Sự cho vay cầm hàng, lưu kho.

  Loan on interest (n): Sự cho vay có lãi.

  + Tonnage (n): Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước

  Cargo deadweight tonnage: Cước chuyên chở hàng hóa

  Stevedorage (n): Phí bốc dở

 26. Stevedore (n): Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ
  (v): Bốc dỡ (Mỹ)- Stevedoring (n): Việc bốc dỡ (hàng)
 27. Debit (n): Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ(v): Ghi vào sổ nợ- Registered debenture (n): Trái khoán ký danh– Simple debenture (n): Giấy nợ không có thể chấp– Unissued debenture (n): Cuống trái khoán

  Variable interest debenture (n): Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi

  Debit advice (n): Giấy báo nợ

 28. Wage (n): Tiền lương, tiền công
 29.  Actual wages (n): Tiền lương thực tế
 30.  Contractual wages (n): Tiền lương khoán- Day’s wages (n): Tiền lương công nhật– Fixed wages (n): Tiền lương cố định– Hourly wages (n): Tiền lương giờ– Job wages (n): Tiền lương theo món

  – Maximum wages (n): Tiền lương tối đa

  – Minimum wages (n): Tiền lương tối thiểu

  – Money wages (n): Tiền lương danh nghĩa

  – Monthly wages (n): Tiền lương hàng tháng

  – Real wages (n): Tiền lương thực tế (trừ yếu tố lạm phát)

  – Real payments (n): Sự trả tiền lương

  – Piece wages (n): Tiền công theo từng đơn vị sản phẩm