Golden Sea

Lý luận hiện đại về Logistics và chuổi cung ứng

LÝ LUẬN HIỆN ĐẠI VỀ LOGISTIC VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Kể từ khi được phát hiện vào những năm 1980 đến nay, việc phát triển rộng rãi các
hoạt động kinh doanh logistics và việc nghiên cứu các vấn đề lý luận về logistics đã
được nhiều học giả trên thế giới quan tâm

Click để xem