Golden Sea

Giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở cảng biển

Giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở cảng biển

Giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở cảng biển thường do chủ hàng hóa từ các kho của mình, kho của cảng đến tàu. Quá trình giao nhận hàng hóa cũng giống như  với hàng phải lưu kho lưu bãi.

Giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở cảng biển

Giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở cảng biển

Quy trình đưa hàng đến cảng: do các chủ hàng tiến hàng

 • Làm các thủ tục xuất khẩu, giao hàng cho tàu.
 • Chủ hàng phải đăng ký với cảng về máng, địa điểm,cầu tàu xếp dỡ.
 • Làm các thủ tục liên quan đến giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở cảng biển như: hải quan, kiểm dịch…..
 • Tổ chức vận chuyển, xếp hàng lên tàu.
 • Liên hệ với tàu để lấy hồ sơ xếp hàng.
 • Tiến hàng xếp hàng lên tàu do công nhân của cảng thực hiện. Nhân viên giao nhận phải theo dõi quá trình để giải quyết các vấn đề xảy ra.
 • Người chuyên chở cấp vận đơn, do chủ hàng cung cấp thông tin và đưa thuyền trưởng ký, đóng dấu.
 • Lập bộ chứng từ thanh toán tiền hàng.
 • Thông báo cho người mua biết việc giao hàng và  mua bảo hiểm nếu cần
 • Tính toán thưởng phát xếp dỡ hàng nhanh chậm

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu phải lưu kho tại cảng.

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải lưu kho tại cảng thì việc này gồm hai bước lớn:  Chủ hàng giao hàng xuất nhập khẩu cho cảng, sau đó tiến hàng giao hàng cho tàu.

Giao hàng xuất khẩu cho cảng bao gồm các việc

 • Chủ hàng ký kết hợp đồng lưu kho bảo quản hàng hóa với cảng. Trước khi giao hàng phải giao cho cảng các loại giấy tờ:
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu.
  • Lệnh xếp hàng của hãng tàu cấp (nếu cần)
  • Chỉ dẫn xếp hàng
  • Giao hàng vài kho, bãi cảng.

Cảng giao hàng cho tàu.

Trước khi giao hàng cho tàu, chủ hàng phải:

 • Làm các thủ tục liên quan đến xuất khẩu: Hải quan, kiểm dịch, kiểm nghiệm (nếu có)
 • Báo cho cảng ngày giờ dự kiến tàu đến (ETA), chấp nhập NOR
 • Giao cho cảng sơ đồ xếp hàng.

Tổ chức xếp và giao hàng cho tàu

 • Trước khi xếp, phải tổ chức vận chuyển hàng hóa từ kho ra cảng, lấy lệnh xếp hàng, ấn định số máng, bố trí xe và nhân công
 • Tiến hàng bốc và giao hàng cho tàu

Lập bộ chứng từ thanh toán: Căn cứ vào hợp đồng mua và L/C, nhân viên giao nhận phải lập hoặc đi lấy chứng từ cần thiết để lập thành bộ chứng từ, xuất trình cho ngân hàng để thanh toán tiền hàng

Thông báo cho người mua về việc giao hàng và mua bảo hiểm. Thanh toán các chi phí cần thiết cho cảng như chi phí bốc hàng, vận chuyển, bảo quản, lưu kho.