Bạn cần hỗ trợ?

[:vi]Dịch vụ khai thuế hải quan – Ủy thác xuất nhập khẩu[:zh]报关服务 – 委托进出口[:en]Customs declaration services – Entrusted Export and Import[:]

[:vi]Khai báo Hải quan là một trong những khâu rất quan trọng trong quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa, việc khai báo Hải quan đòi hỏi sự linh hoạt của nhân viên giàu kinh nghiệm để xử lý các vấn đề phát sinh và hệ thống trang thiết bị hiện đại để phục vụ công việc giao hàng một cách nhanh chóng nhất. Đáp ứng nhu cầu trên của khách hàng,  dịch vụ khai thuê Hải quan của công ty chúng tôi ngày càng hoàn thiện và đã  đóng góp một phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công ty. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Dịch vụ  khai báo hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với đa dạng các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí hội thất, nhựa, trang thiết bị máy móc, hàng nguy hiểm, ôtô…
 • Thực hiện thông quan cho tất cả các loại hình như kinh doanh, đầu tư, tạm nhập tái xuất, tạm xuất – tái nhập, gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan…Tùy thuộc vào từng loại hình thông quan khác nhau, chúng tôi đảm bảo các giai đoạn được thực hiện một cách an toàn và nhanh nhất  (từ khâu mở hợp đồng gia công đến khi thanh khoản hợp đồng gia công,  từ khâu lập danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu, lập danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, lập bộ hồ sơ tờ khai nhập khẩu, lập định mức, lập bộ hồ sơ tờ khai xuất khẩu).
 • Dịch vụ thông quan đối với tất cả các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu là hàng hàng viện trợ, hàng dự án, hàng triển lãm, hàng quá cảnh.
 • Tư vấn cho khách hàng  về loại hình  khai hải quan phù hợp, tính thuế, áp mã, áp giá hải quan, làm C/O, hoàn thuế nhập khẩu và các chính sách thuế khác có liên quan.
 • Cung cấp các thông tin hữu ích về các quy định của các nước khác xuất từ Việt Nam, cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan tại nơi đến.
 • Là đại lý Hải quan tại Việt nam, Biển Vàng được phép thay mặt nhà xuất nhập khẩu đứng tên trên tờ khai hải quan. Chuyển tiền dùm khách hàng. Xuất hóa đơn lại cho khách hàng

Là nhà vận tải đa phương thức, chúng tôi thực hiện dịch vụ khai Hải quan ngày càng đa dạng tại các cửa khẩu Việt nam – Campuchia, Việt nam – Lào, Việt nam – Trung Quốc…[:zh]报关是在出口过程中的重要阶段之一 – 进口货物报关单需要经验丰富的员工的灵活性来处理出现的问题和系统页面现代化的设备提供服务的工作最快。满足客户的需求,我公司越来越完善和海关经纪服务在很大程度上作出了贡献,促进了公司的强劲发展。我们的服务包括:

 • 服务报关进口商品包括船舶,整箱,拼箱,与各种物品,如木材,服装,面料,衣架,室内装饰协会,塑胶,设备散货机械,危险品,汽车…
 • 执行报关各类商务,投资,再出口,临时出口临时进口的 – 再录入,处理,生产出口,样品,非贸易品,保税仓库…选项根据每个不同类型的间隙,我们确保舞台安全进行,最快(从开放的公共合同的流动性合同加工的阶段,从缝纫机到目录进口设备,材料及配件目录导入,记录建立进口报关,制定规范和建立出口报关单证)。
 • 为各类援助的货物进出口货物,项目货物,参展商品,货物在运输途中的通关服务。
 • 建议在适当的报关单,税接入代码,海关估价的客户,如C / O,完整的进口税和其他相关的税收政策。
 • 提供有关越南等国家的规定有用的信息,在目的地提供报关服务。
 •  海关人员在越南,我们被授权代表在报关达姆quan.Chuyen客户的钱命名出口商和进口商。开具发票的客户

是多式联运,我们开展报关服务在越南的大门日益多样化 – 柬埔寨,越南 – 老挝,越南 – 中国…[:en]Customs declaration is one of the important stages in the process of export – import goods, the customs declaration requiring the flexibility of experienced staff to handle the problems that arise and the system pages modern equipment in service delivery work most quickly. Meet customer demand, customs brokerage services of our company more and more perfect and has contributed in no small part to promote the strong development of the company. Our services include:

 •  Services customs declaration Import commodities include ships, FCL, LCL, bulk cargo with a variety of items such as wood, clothing, fabrics, hanger, interior decoration association, plastic, equipment machinery, dangerous goods, automobile …
 • Perform customs clearance for all types of business, investment, temporary import for re-export, temporary export – re-entry, processing, export production, samples, non-tradable goods, bonded warehouse … Options depending on each different type of clearance, we make sure the stage is done safely and fastest (from the stage of open public contracts to the liquidity contract machining, from sewing machines to catalog import equipment, materials and accessories to catalog import, the record established import declaration, setting norms and establish the export declaration documents).
 • Customs clearance services for all types of import and export cargo of aid goods, project cargo, exhibition goods, goods in transit.
 • Advising clients on customs declaration forms suitable, tax access codes, customs valuation, as C / O, complete import duties and other tax policies related.
 • Provide useful information about the regulations of other countries from Vietnam, providing customs brokerage services at the destination.
 • Customs agents are in Vietnam, New Golden Sea allowed behalf of exporters and importers named in the customs declaration dùm quan.Chuyen customer money. Invoiced to customers.

Is a multi-modal transport, we carry out customs services increasingly diverse at the gate of the Vietnam – Cambodia, Vietnamese – Lao, Vietnamese – Chinese ..[:]

This entry was posted in . Bookmark the permalink.