Golden Sea

Các bước thủ tục đăng ký vận chuyển hàng nguy hiểm

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (số 142 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn;

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

– Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng, đơn vị chuyên môn giải quyết theo phiếu hẹn. Phòng, đơn vị chuyên môn có trách nhiệm phân công cán bộ thụ lý hồ sơ và giải quyết công việc theo quy định; trình lãnh đạo Sở duyệt, ký; giao trả hồ sơ, kết quả giải quyết công việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, kết quả của phòng, đơn vị chuyên môn; làm thủ tục văn thư, lưu trữ; vào sổ theo dõi theo quy định và trả lại cho tổ chức, công dân theo thời gian ghi trong giấy hẹn.

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. a) Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu phụ lục I) tên hàng nguy hiểm phải được ghi theo đúng tên gọi, mã số Liên hợp quốc UN theo quy định tại Phụ lục I kèm theo bản sao (có chứng thực) giấy đăng ký kinh doanh.

– Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải (theo mẫu phụ lục II).

– Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (theo mẫu phụ lục III).

– Bản cam kết của doanh nghiệp (theo mẫu phụ lục IV).

– Bản cam kết của người vận tải (theo mẫu phụ lục IV).

– Lệnh điều động vận chuyển (đối với giấy phép cho vận chuyển nhiều chuyến hàng, nhiều loại hàng nguy hiểm  (theo mẫu phụ lục V).

– Phiếu An toàn hóa chất quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ KH&CN.

– Các tài liệu liên quan đến yêu cầu của người điều khiển phương tiện, người áp tải gồm:

+ Bản sao (có chứng thực) Thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải được cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước kèm theo chứng chỉ chứng nhận đó được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp;

+ Bản sao (có chứng thực) Giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện vận chuyển.

+ Bảo sao (có chứng thực) Giấy đăng ký phương tiện vận chuyển kèm theo giấy chứng nhận kiểm định phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cấp. Trường hợp doanh nghiệp có hàng nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê phương tiện vận chuyển, doanh nghiệp phải nộp kèm theo bản sao (có chứng thực) hợp đồng thuê vận chuyển trong đó nêu chi tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại phương tiện, biển kiểm soát, trọng tải).

+ Bảo sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm cần vận chuyển còn thời hạn hiệu lực (đối với các dụng cụ chứa chuyên dụng). Trường hợp sử dụng các dụng cụ chứa khác, doanh nghiệp phải nộp kèm theo hồ sơ bản sao (có chứng thực) các tài liệu sau:

* Tiêu chuẩn áp dụng đối với dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do doanh nghiệp công bố.

* Phiếu Kết quả thử nghiệm phự hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng của dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do tổ chức thử nghiệm đó đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá sự phự hợp cấp.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
 5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
 6. Lệ phí: Không
 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

– Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải hàng nguy hiểm (Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

– Lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển và tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

– Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm (Phụ lục IV Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

– Lệnh điều động vận chuyển hàng nguy hiểm (Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
 2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

– Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Phụ lục I

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN

ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tên đơn vị chủ quản (nếu có):…

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép

 

Số:…………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Tĩnh,  ngày       tháng       năm 2
0

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Vận chuyển các chất ôxi hóa/các hợp chất ôxit hữu cơ/các chất ăn mòn

(Vận chuyển loại hàng hoá nào thì ghi tên loại hàng hoá đó)

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ…

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép: ………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ………………………………………….- E-mail:…………………………………………………………..

Giấy đăng ký kinh doanh số:……………….Ngày cấp:……………………Nơi cấp:………………..

Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (tên hàng nguy hiểm, nhóm hàng, mã UN):…………..

Thời gian bắt đầu vận chuyển:……………………………………………………………………………….

Tổng trọng lượng hàng hoá cần vận chuyển (tấn): …………………………………….…………

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển bao gồm:

1.

2.

3.

…………………………………………………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép vận chuyển) cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về vận chuyển hàng nguy hiểm./.

 

 

Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )

 

 

Phụ lục II

 DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN,

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI ÁP TẢI HÀNG NGUY HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN

ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tên đơn vị chủ quản (nếu có):..

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Tĩnh,  ngày       tháng       năm 2
0

 

DANH SÁCH

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN,

NGƯỜI ÁP TẢI HÀNG NGUY HIỂM

TTTên chủ phương tiệnLoại xeTrọng tải

(ghi đúng trọng tải theo giấy đăng ký)

Biển kiểm soátTên người điều khiểnTên người áp tảiHợp đồng thuê vận chuyển (đối với trường hợp thuê phương tiện vận chuyển)
1
2
3

 

Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )


Phụ lục III

LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN, LOẠI HÀNG NGUY HIỂM VẬN CHUYỂN

VÀ TỔNG TRỌNG LƯỢNG HÀNG NGUY HIỂM CẦN VẬN CHUYỂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN

ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tên đơn vị chủ quản (nếu có):…

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Tĩnh,  ngày       tháng       năm 20


LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN, LOẠI HÀNG NGUY HIỂM VẬN CHUYỂN

VÀ TỔNG TRỌNG LƯỢNG HÀNG NGUY HIỂM CẦN VẬN CHUYỂN

TTTên, địa chỉ đơn vị sản xuấtTên, địa chỉ đơn vị nhận hàngTên hàng, nhóm hàng, mã UNHành trình vận chuyển (ghi tên các tỉnh, thành phố nơi hàng hóa sẽ vận chuyển đi qua)Tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (tấn/năm)
1
2
3
Tổng cộng:…………
1
2
3
….Tổng cộng:………….

 

Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục IV

 BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN

ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tên đơn vị chủ quản (nếu có):…

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Tĩnh,  ngày……tháng…….năm 2
0

 

BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỀM

 

Kính gửi:        Sở Khoa học và Công nghệ ….

– Họ và tên (của giám đốc doanh nghiệp):…………………………………………………….

– Chức vụ: Giám đốc………(tên doanh nghiệp)……………………………………………….

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại:…………………………………Fax:……………………………………………………..

……(tên doanh nghiệp)…………………….. cam kết thực hiện các nội dung sau:

 1. Thực hiện đúng lịch trình vận chuyển theo giấy phép vận chuyển và mỗi chuyến hàng vận chuyển hàng nguy hiểm đều làm Lệnh điều động vận chuyển theo mẫu kèm theo và có sổ theo dõi việc vận chuyển hàng nguy hiểm.
 2. Bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo tới Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nằm trong lịch trình vận chuyển để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ trong trường hợp xảy ra sự cố.

 

Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục V

 LỆNH ĐIỀU ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN

ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Tên đơn vị chủ quản (nếu có):…

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:…

Số:…………/LĐĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…………….., ngày……tháng…….năm 2
0

 

LỆNH ĐIỀU ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỀM

 

– Họ và tên (của Lãnh đạo doanh nghiệp):……………………………………………………………..

– Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

– Hôm nay, ngày…….tháng…….năm….., …………………..(tên doanh nghiệp) điều động vận chuyển hàng nguy hiểm theo giấy phép vận chuyển đã được cấp như sau:

Loại phương tiện, biển kiểm soát:…………………………………………………………………………

Tên người điều khiển phương tiện:……………………………………………………………………….

Tên người áp tải:………………………………………………………………………………………………..

Tên hàng hóa vận chuyển (tên hàng hóa, nhóm hàng, mã UN):……………………………….

Trọng lượng hàng hóa vận chuyển:………………………………………………………………………

Hoá đơn số, ngày, tháng, năm:…………………………………………………………………………….

Lý do vận chuyển:……………………………………………………………………………………………..

Địa điểm lấy hàng hóa:……………………………………………………………………………………….

Địa điểm giao hàng hoá:……………………………………………………………………………………..

Hành trình vận chuyển:……………………………………………………………………………………….

Thời gian vận chuyển:………………………………………………………………………………………..

Tên, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng khi cần liên hệ khẩn cấp:…………………………….

Nơi nhận:

– ……..(nơi nhận hàng);

– ……..(nơi giao hàng);

– ……..(tên UBND tỉnh/thành phố nơi hàng nguy hiểm được vận chuyển đi qua) (để phối hợp);

– ……(người điều khiển phương tiện) (để thực hiện);

– ……..(người áp tải) (để thực hiện);

– Lưu…………

Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )